Hängen Sie die Tafel wieder auf!

Polnischen und englische Version siehe unten.

Offener Brief an Polens Regierung und den Wojewoden von Lublin

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Wojewoda Przemysław Czarnek,

Anlässlich des sich zum 100. Mal jährenden Tags der Ermordung Rosa Luxemburgs schreibe ich diesen Brief. Bis zum März letzten Jahres erinnerte eine Gedenktafel in Zamość an diese außergewöhnliche, in Polen geborene Persönlichkeit, auf die die polnische Bevölkerung und Regierung stolz sein müssten. Auf der Gedenktafel, die an der Fassade des Hauses, in dem Rozalia Luksenburg mit ihrer Familie lebte, angebracht war, stand, dass sie hier 1871 geboren und eine herausragende Vertreterin der internationalen Arbeiterbewegung gewesen sei.

Dass diese Gedenktafel auf Geheiß des Wojewoden der Region Lublin entfernt wurde, macht in einer demokratischen Weltöffentlichkeit Angst – welche viel größer ist als die, die vom »Kommunismus« noch übrig ist!

Am 1. April 2016 beschloss das polnische Parlament ein Gesetz zum »Verbot der Propaganda für den Kommunismus«, das den lokalen Behörden vorschreibt, Straßennamen und Denkmäler mit einer Verbindung zu allen linken Traditionen zu beseitigen. Dieses Gesetz bekundet auch keinerlei Respekt vor jenen Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfern gegen den Faschismus, derer sich heute alle Völker rühmen. Außer ausgerechnet unser polnisches Volk? Man muss wahrhaft kein Linker sein, um stolz auf diese kleine, jüdische Frau zu sein, auf ihre Beiträge zur humanistischen Bildung und Kultur, zur Kritik der politischen Ökonomie, zur Kunst und Literatur, zur parlamentarischen Demokratie und vor allen Dingen: auf den Einsatz ihres Lebens für das Ende des Völkergemetzels.

Auch für Nichtjuden und Kommunismuskritiker bleiben Antisemitismus und Antikommunismus lebensgefährliche Bedrohungen für die Zivilisation und uns alle. Denn, ob wir wollen oder nicht: Jüdische Kulturen, die Französische Revolution und ihre bürgerliche Rechtskultur und die Oktoberrevolution mit den sozialstaatlichen Standards wirken in uns fort. Wenige haben das so wahrhaftig und anmutig verkörpert wie die außergewöhnliche Demokratin Rosa Luxemburg. Das irrwitzige Geschrei der Naziführer von der »jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung«, mit dem sie über 30 Millionen jüdischstämmiger, anderer sowjetischer, polnischer und auch deutscher Menschen abgeschlachtet haben, sollte auch bei Ihnen als Mindestmaß an antifaschistischer Konsensgründung im Ohr bleiben, um sich wieder den großen demokratischen Traditionen Europas und Polens zuzuwenden, um das Andenken an diese wundervolle Frau weiter zu pflegen. Gerne besuche ich Sie in Zamość oder Warschau, um zivilisiert und strittig im Geiste Rosa Luxemburgs mit Ihnen weitere Argumente auszutauschen. Aber zunächst, bitte, lassen Sie die Gedenktafel wieder anbringen!

Mit freundlichen Grüßen: Zaklin Jadwiga Sarah Nastic, geboren Grinholc

Veröffentlicht im Neuen Deutschland.

———————————————————————-

Szanowni Państwo, szanowny Wojewodo Przemysławie Czarnku,

z okazji zbliżającej się, przypadającej po raz setny rocznicy zamordowania Róży Luksemburg piszę niniejszy list. Do marca 2018 roku znajdująca się w Zamościu tablica pamiątkowa przypominała o tej wyjątkowej, urodzonej w Polsce osobie, z której polskie społeczeństwo i rząd powinny być dumne. Na tablicy pamiątkowej, umieszczonej na elewacji domu, w którym mieszkała Rozalia Luksemburg ze swoją rodziną, było napisane, że urodziła się tutaj w 1871 roku i że była wybitną działaczką międzynarodowego ruchu robotniczego. To, że ta tablica pamiątkowa została usunięta na żądanie wojewody regionu lubelskiego, budzi lęk pośród demokratycznej światowej opinii publicznej – który jest o wiele większy, niż ten, który jest jeszcze pozostałością lęku przed „komunizmem”!

W dniu 1 kwietnia 2016 roku polski parlament uchwalił ustawę o „zakazie propagandy komunizmu“, która nakazuje władzom lokalnym usuwanie nazw ulic i pomników związanych ze wszystkimi lewicowymi tradycjami.

Ustawa ta nie okazuje żadnego respektu tym bojowniczkom i bojownikom ruchu oporu przeciwko faszyzmowi, z których obecnie są dumne wszystkie narody. Akurat za wyjątkiem naszego polskiego narodu? Nie trzeba mieć doprawdy lewicowych poglądów, aby być dumnym z tej małej Żydówki, z jej wkładu do edukacji i kultury humanistycznej, do krytyki ekonomii politycznej, do sztuki i literatury, do demokracji parlamentarnej, a przede wszystkim zaś z ofiary jej życia dla położenia kresu rzezi narodów.

Również i dla tych, którzy nie są Żydami i dla krytyków komunizmu, antysemityzm i antykomunizm stanowią śmiertelne zagrożenia dla cywilizacji i dla nas wszystkich. Gdyż czy tego chcemy czy też nie: kultury żydowskie, rewolucja francuska i jej obywatelska kultura prawna oraz rewolucja październikowa ze standardami państwa socjalnego wywarły na nas piętno. Niewielu uosabiało to tak szczerze i z takim wdziękiem jak ta niezwykła demokratka Róża Luksemburg. Niedorzeczne wykrzykiwanie przywódców nazistowskich o „światowym spisku żydowsko-bolszewickim“, z którym brutalnie wymordowali oni ponad 30 milionów osób pochodzenia żydowskiego i innych, ludzi radzieckich, polskich i niemieckich, winno pozostać również w Pańskich uszach jako minimum antyfaszystowskiego konsensusu, aby ponownie zwrócić się ku wielkim tradycjom demokratycznym Europy i Polski, aby dalej pielęgnować pamięć o tej wspaniałej kobiecie. Chętnie odwiedzę Pana w Zamościu czy w Warszawie, aby w cywilizowany sposób wieść spór w duchu Róży Luksemburg i prowadzić z Panem wymianę dalszych argumentów. Ale najpierw proszę, aby Pan spowodował, aby tablica pamiątkowa wróciła na swoje miejsce!

Z uprzejmymi pozdrowieniami

———————————————————————-

Ladies and gentlemen, Governor Przemysław Czarnek,

I write this letter on the occasion of the 100th anniversary of the murder of Rosa Luxemburg. Until March 2018, a memorial plaque in Zamość honoured this exceptional Polish-born personality, who must surely be a source of pride for the Polish population and government. The plaque, which was located on the facade of the house in which Rozalia Luksenburg lived with her family, stated that she was born there in 1871 and was an outstanding representative of the international labour movement. The fact that this memorial plaque was removed at the behest of the Governor of the Lublin region, strikes fear in our democratic global public – a fear that is much greater than any that remains of “communism”!

On 1 April 2016 the Polish Parliament passed a law implementing a “ban on communist propaganda”, which requires local authorities to remove street names and monuments with a link to any left-wing traditions.

This law also shows no respect whatsoever for those resistance fighters of fascism who are revered the world over today. Except here in Poland, of all places? You really don’t have to be left-wing to be proud of this small Jewish woman, of her contributions to humanist education and culture, to the criticism of the political economy, to art and literature, to parliamentary democracy and above all else: for the commitment of her life to putting an end to mass slaughter.

Anti-Semitism and anti-communism are extremely grave threats for non-Jews and critics of communism, too, for civilisation, for all of us. Whether we like it or not: Jewish culture, the French revolution and its civic culture of rights and the October Revolution with the social welfare standards continue to have an effect on us. Few people embodied this as truthfully and graciously as the extraordinary democrat Rosa Luxemburg. You, too, should keep the Nazi leaders’ absurd cries of a “Jewish-Bolshevist global conspiracy”, used to justify their slaughter of over 30 million Jewish and other Soviet, Polish and also German people, firmly in mind as the absolute minimum for the creation of an anti-fascist consensus to return to the great democratic traditions of Europe and Poland and to continue to uphold the memory of this wonderful woman. I would be happy to meet you in Zamość or Warsaw and debate these matters further in a civilised and fierce discussion in the spirit of Rosa Luxemburg. But first, please, reinstate the memorial plaque!

Yours sincerely,

Zaklin Jadwiga Sarah Nastic, née Grinholc